ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗДО №19

admin 22 - Февраль - 2022
  Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.
І. Загальні положення
Правила поведінки здобувачів освіти розроблені на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту, Дотримання правил поведінки здобувачів освіти є обов’язковим з моменту прийому до закладу освіти.
ІІ. Обов’язки здобувачів освіти
Виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;
Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які дотримали достовірну інформацію від інших осіб;
Бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони здоров’я і особистої гігієни;
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
ІІІ. Відповідальність здобувачів освіти за порушення правил поведінки
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
За нанесення матеріальних збитків у зв’язку із пошкодженням державного, громадського і особистого майна відповідальність несуть батьки здобувачів освіти.
За вчинення правопорушень здобувачі освіти несуть відповідальність згідно з Кодексом України про админістрітивні правопорушення та Кримінальним кодексом України.
Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
Батьки здобувачів освіти мають право:
-захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
— звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
— обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
— брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
— завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
— брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
— отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
 виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
-сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
-поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
-дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
-формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
-формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
-виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.
5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності). ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров’я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру (за показниками, в період карантину).
2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.
3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров’ю дітей, бути втраченими.
9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.
10. Забирати дитину не пізніше 19.00.
11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
12. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, вона вибуває з дитячого садка.
13. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву та надати довідку з місця роботи.
14. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).
15. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
16. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 10-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
17. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі — в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
18. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
19. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників закладу, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
20. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
21. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.
22. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
23. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
24. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або директора.
25. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні дотримуватись таких правил:
— Приходити вчасно в дитячий садок.
— Вітатися з усіма працівниками ЗДО.
— У всьому слухатися вихователя.
— Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.
— Берегти іграшки, майно та книги.
— На прогулянці не бруднити одяг.
— В групі голосно не кричати та не бігати.
— Не ходити в вологому одязі.
— Не ображати дітей зі своєї групи.
— Слідкувати за станом свого одягу.
— Мати особисті носові хустинки.
— Акуратно вішати одяг в свою шафку.
— Дотримуватися вимог безпеки.


           
  » Офіційні сайти    

Прокоментувати


Рекомендуємо