Проблемне питання ДНЗ № 19 на 2018-2019 н. р.

admin 11 - Март - 2019

Проблемне питання ДНЗ № 19 ( витяг із річного плану ) на 2018-2019 н.р.:

 «Науково-методичний  та психологічний супровід процесу   формування гармонійно розвиненої особистості,  реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в контексті вимог сучасної  освіти».

І.2.  Пріоритетні напрямки діяльності  на 2018-2019 навчальний рік:

І. 2 1. Створення системи навчально-виховної та розвивальної роботи з формування у дітей дошкільного віку життєвої компетентності та цілісного світосприймання як основного компоненту в контексті особистісно-орієнтованої моделі виховання дитини на сучасному етапі.

       2). Здійснення постійний психологічного супроводу навчально-виховного процесу  в процесі здійснення психолого — діагностичної , розвивально — корекційної  та навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

       3). Ефективне використання механізму моніторингу як елемента системи контролю за навчально-виховнім процесом та рівнем розвитку та навчання дітей дошкільного віку

      4) Впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу ефективних методик оцінки якості рівня  знань, умінь і  навичок згідно вимог Програми розвитку дітей  дошкільного віку «Українське дошкілля» за новими критеріями згідно змістових ліній.

      5) Продовження процесу комп»ютеризації впровадження  інтернет — технологій в роботу дошкільного закладу

      6) Забезпечення основами комп’ютерної грамотності педагогів  та впровадження комп»ютерних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність закладу

      7) Забезпечення захисту дошкільного закладу від неякісних освітніх послуг, пошук внутрішніх резервів, здійснення  заходів, спрямованих на поліпшення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, відновлення пріоритетів виховання.

      8) Ефективне використання матеріально — технічної бази , навчально-методичного забезпечення.

  І.2.2. Виділити у провідний напрям виховної роботи формування у дітей громадянської активності та свідомості, правової свідомості, виховання патріотизму, духовної та моральної культури, роботу з батьківською громадою.

І.2.3.Постійне удосконалення навчально — виховного процесу з врахуванням діючих нормативних вимог про освіту в цілому, державних стандартів, визначеного статусу, типу освітнього закладу.

 І.2.4.Продовження роботи по добору і структуруванню навчально-виховного процесу на засадах диференціації та інтеграції, широкому використанню педагогічних інновацій, інформативних технологій і впровадження елементів розвивального навчання та виховання протягом року.

 І.2.5. Здійснення соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання Конституції України, чинного законодавства України, Конвенції ООН з прав дитини.

 

  І.2.6.Приведення у відповідність із концепціями Державної національної програми  «Освіта», оновленого варіанта Базового компоненту дошкільної освіти Програми розвитку старших дошкільників « «Українське дошкілля» систему навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної та педагогічної майстерності, ерудиції та культури у відповідності до кваліфікації, вимог та посадових обов»язків, а саме:

1.2.6.1. Постійне підвищення  фахової майстерності педагогів через участь у міських методичних об»єднаннях різних вікових груп;

1.2.6.2. Виконання плану курсової перепідготовки педагогічних кадрів на період 2017-2018 н.р. у відповідності до плану проходження атестації та курсової перепідготовки та до річного плану ЗІППО.

1.2.6.3. Відрядження на курси підвищення кваліфікації наступних педагогів: Гецко Є.М.

1.2.6.4. Проведення  у 2018-2019 навчальному році чергової  атестації  наступних педагогів:  Гецко Є.М.– вихователя ст. групи №2

 

1.2.6.5. Складання  плану-графіку атестації педагогічних працівників на 2019-2023 р.р.

1.2.6.6. Складання плану графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019-20123 р.р.

1.2.6.7. З метою підвищення якості проведення  атестації розроблення плану надання методичної допомоги педагогам, які підлягають атестації (на новий навчальний рік) та плану вивчення  теоретичних і практичних матеріалів творчих лабораторій та методичних посібників.

І .2.7.  Постійне поповнення довідково-інформаційного фонду науковою методичною педагогічною та психологічною літературою.

 І.2.8. Організація в дошкільному закладі огляду-конкурсу творчих лабораторій педагогів (теоретичні і практичні матеріали, орієнтовні конспекти занять, дидактично-наочні посібники) згідно навчальних завдань оновленого варіанту Базового компоненту дошкільної освіти та базових програм розвитку, виховання та навчання дошкільників з метою підготовки до розширеної колегії педагогічних працівників  міста та впровадження кращого педагогічного досвіду педагогів ДНЗ № 19 серед вихователів міста.                           

          Кращі напрацювання та цікаві події із життя закладу оформити у   відео презентацію «Інноваційні форми роботи дошкільного закладу в навчальному році»

І.1.14.Організувати через міські методичні об»єднання педагогічних працівників підвищення їх фахової майстерності та кваліфікації.

 І.1.3.Семінари.  Семінари – практикуми.

1.1.        Розвиток емоційного інтелекту дошкільників як пріоритетне завдання у формуванні особистості дитини.

Тренінг з педагогами: «Формуємо емоційний інтелект дошкільника»

1.2.        Гра як ведуча діяльність дошкільника та її роль у розвитку дитини.

Зміст роботи з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку в контексті вимог Програми розвитку «Українське дошкілля».

1.3.        «Насильство у сім»ї —  види, діагностика та шляхи попередження».

І.і.4. Консультації для педагогічних працівників.

І.4.1. Ознайомлення молодих спеціалістів  з   Програмою  виховання та розвитку дітей  дошкільного віку, за якою будуть працювати навчальні заклади — оновленим варіантом Програмами «Українське дошкілля», (згідно Листу МОН України від 16.06.2016 № 1\9-315 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.р.)

І.4.2. Ознайомлення  молодих фахівців з наказом Міністерства «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності» за №520-26965 від 13.05.2015 р., який прийнято та  затверджено відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою запобігання навчальному перевантаженню дітей  раннього та дошкільного віку.

1.4.3. Ознайомлення з Листом МОН України від 13.06.2018 № 1/9-322  «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 н.р.»».

1.4.2. «Основні вимоги до організації предметно-розвивального середовища у дошкільному закладі».

Складання методичних рекомендацій. Анкетування педагогів.

 

І.4.2. а. « Специфіка планування навчально-виховного процесу  за програмою «Українське дошкілля». / старша група/

 

І..4.3. « Вимоги до планування навчально-виховного процесу в молодших та середніх групах та групах раннього віку за програмою «Українське дошкілля». /ранній вік,молодші та середня групи/

 

І.4.5. « Особливості та види  адаптації дітей 2-3 го років життя до умов дошкільного закладу»

 

 1.4.6. Організація навчально-виховної роботи в І мол. групі. Складання методичних рекомендацій. Анкетування педагогів.

 

І.4.7.  «Формування  емоційного інтелекту дошкільників як пріоритетне завдання педагогіки на сучасному етапі. Форми та методи роботи».

 

1.4.8. «Основні вимоги щодо проходження атестації, присвоєння кваліфікації «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Вихователь-методист».

Основні вимоги щодо написання методичних посібників, створення портфоліо педагога, створення відеопрезентацій педагогічного досвіду.

 

І.4.9.«Основні вимоги щодо моніторингу рівня знань, умінь і навичок дітей в контексті вимог оновленого варіанту Базового компоненту дошкільної освіти та програм розвитку дошкільників «Впевнений старт» та «Українське дошкілля»». Моніторинг знань дітей за новими критеріями згідно освітніх ліній.

 

1.4.10. «Організація ігрової діяльності в ДНЗ. Вимоги та зміст роботи».

 

1.5.11 «Діагностика насильства в сім’ї». Анкетування педагогів.

 

І.5. Колективний перегляд педагогічного процесу ДНЗ № 19 

на 2018 – 2019 н.р.

І блок.

Практична реалізація проблемного питання ДНЗ№19

«Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій та проблемних питань педагогів дошкільного закладу №19»

 

І.5.1. «Сюжетно-рольові ігри ті їх роль у соціалізації дитини-дошкільника».

Вихователь старшої групи№2 Гецко Є.М.

І.5.2. «Розвиток емоційного інтелекту дитини  в контексті вимог сучасної педагогіки». Інтегровані заняття в середньої групі №№1-2 та в старших групах №№1-2

Вихователі: Єдрзеяк К.С., Бойчук Е.І., Бодак Г.І., Коваль О.І.

 

                І.6. Педагогічні ради ДНЗ № 19 на 2018-2019 навчальний рік.

І педрада.

І.6.1. а) «Сучасні підходи до  розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку  на сучасному етапі та основні  завдання ДНЗ№19     на 2018-2019 навчальний рік».

                                      Доповідь завідуючий ДНЗ№ 19  Криванич С.О

    б) Ознайомлення педагогів:

— з річним планом роботи ДНЗ №19 на 2018-2019 н.р.,

— режимом роботи закладу,                                                

 — методичними посібниками щодо забезпечення організації навчально-виховного процесу   згідно оновлених варіантів Програм «Українське дошкілля»

 — орієнтовним розкладом занять,                                  

 — видами планування.

               Інформація методиста Гірей Т.Й.

    в) «Про виконання завдань літньо — оздоровчого періоду та підготовку до нового 2018-2019 навчального року.

                                Звіт вихователів ДНЗ № 19 

            г) Про результати огляду — конкурсу груп та закладу в цілому щодо нового навчального року.                                                                                Інформація зав. д/закладу.

ІІ педрада.

ІІ.6.2. а)  «Формування емоційного інтелекту дитини-дошкільника. Шляхи та форми роботи».

Підсумки тематичної перевірки.    

 б) Підсумки навчально — виховної роботи за І півріччя 2018-2019 н. р. та  моніторинг рівня знань, умінь і навичок дітей середньої і старших груп з основних розділів програми /за новими критеріями/.

                                    Інформація вихователів.

в)  Інформація про  роботу психологічної служби закладу  за І півріччя 2018-2019 н.р.

  Результати діагностики  емоційних станів дітей старших груп №№1-2 (за тестами Люшера, « Казки»).                                         Інформація практичного психолога   Гірей Т.Й.

ІІІ педрада.

І.1.1.  Відеопрезентація з досвіду роботи в міжатестаційний період вихователя ст. групи №2 Гецко Є.М.

 ІІ. Затвердження педагогічної  характеристики до атестації на вихователя Гецко Є.М,

Завідуюча ДНЗ Криванич С.О.

ІІ.  «Сучасні підходи до організації ігрової  діяльності  в ДНЗ в контексті вимог сьогодення». Алгоритм підготовки до тематичної перевірки «Формування міжособистісних та комунікативних навичок пі час  з  ігрової діяльності — як пріоритетний напрямок формування та розвитку особистості дошкільників на сучасному етапі» 

Доповідь вихователя-методиста.

ІІІ. « Результати діагностики  емоційних станів дітей старших груп №№1-2. ( за тестами Люшера, «Страхи в будиночках», « Казки»)

                                                                     Інформація практичного психолога Гірей Т.Й.

ІУ. Ознайомлення педагогів з Листом Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 р. № 1/11_5480«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству». Анкетування педагогів «Проблеми боулінгу, насильства у сім»ї та Інтернет безпеки серед дітей».                                        Практичний  психолог  Гірей Т.Й.

  ІV педрада.

    ІV.6.4.а) « Про підсумки роботи ДНЗ № 19 за 2018-2019 н. р. та завдання педагогічного колективу на літньо — оздоровчий період.                                                        

Доповідь зав. ДНЗ№19 Криванич С.О.(оформити наказом)

               б) Звіт вихователів про підсумки  роботи з реалізації  навчально-виховних завдань Програми  розвитку старших дошкільників   «Українське дошкілля».   

                   Результати моніторингу  рівня знань, умінь і навичок дітей  сер. групи  та старших  груп  №1-2 за навчальний рік.

                                      Інформація вихователів.

               в) «Результати  діагностики психологічної готовності дітей старших груп № 1-2  до навчання в школі»

   Інформація практичного психолога Гірей Т.Й.

 

 

 

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081